1-(4-Tolylsulfonyl)pyrrolidin-3-one

1-(4-Tolylsulfonyl)pyrrolidin-3-one