1-Methoxy-2,2,3-trimethylaziridine

1-Methoxy-2,2,3-trimethylaziridine