4-Hydroxy-1-methyl-2,4,6-triphenylpiperidine

4-Hydroxy-1-methyl-2,4,6-triphenylpiperidine