3,3-Dimethyl-2-hydroxy-2-phenylthiomorpholine

3,3-Dimethyl-2-hydroxy-2-phenylthiomorpholine