1-(2-Fluoro-5-methyl-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine

1-(2-Fluoro-5-methyl-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine