2-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-(trichloromethyl)pyrimidine

2-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-(trichloromethyl)pyrimidine