3-Isopropyl-1,2-dimethyldiaziridine

3-Isopropyl-1,2-dimethyldiaziridine