2-[4-Methoxyphenyl-(1-methylazepan-2-ylidenamino)methylene]malononitrile

2-[4-Methoxyphenyl-(1-methylazepan-2-ylidenamino)methylene]malononitrile