3-Methyl-3-isopropyldiaziridine

3-Methyl-3-isopropyldiaziridine