1,8,8-Trimethyl-3-nitroso-3-azabicyclo[3.2.1]octane

1,8,8-Trimethyl-3-nitroso-3-azabicyclo[3.2.1]octane