3-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)-5-methyl-1,2,4-triazol-4-amine

3-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)-5-methyl-1,2,4-triazol-4-amine