2,4-Bis(4-butoxyphenyl)-6-methylpyridine

2,4-Bis(4-butoxyphenyl)-6-methylpyridine