n-Butoxycarbonyldemecolcine

n-Butoxycarbonyldemecolcine