1,2,4-Cyclopentanetrione, 3-isovaleryl-5-(3-methyl-2-butenyl)-

1,2,4-Cyclopentanetrione, 3-isovaleryl-5-(3-methyl-2-butenyl)-