7-Allyloxy-5-hydroxy-2-methylchromone

7-Allyloxy-5-hydroxy-2-methylchromone