5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside

5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside