(1-ethenyl-1H-imidazol-2-yl)methanol

(1-ethenyl-1H-imidazol-2-yl)methanol