[(1,2-Dimethyl-1-propenyl)sulfinyl]benzene

[(1,2-Dimethyl-1-propenyl)sulfinyl]benzene