3-Ethyl-1,2,2-triisopropyl-4-methylborolane

3-Ethyl-1,2,2-triisopropyl-4-methylborolane