4-Pyrimidinamine, 6-methyl-N-(4-nitrophenyl)-2-phenyl-5-(2-propenyl)-

4-Pyrimidinamine, 6-methyl-N-(4-nitrophenyl)-2-phenyl-5-(2-propenyl)-