methyl 4-{[2-chloro-3-(ethylsulfonyl)-2-methylpropanoyl]amino}benzoate

methyl 4-{[2-chloro-3-(ethylsulfonyl)-2-methylpropanoyl]amino}benzoate