1-(1-cyclopropylethyl)-1-(2-methoxyphenyl)-3-(3-nitrophenyl)urea

1-(1-cyclopropylethyl)-1-(2-methoxyphenyl)-3-(3-nitrophenyl)urea