1-(1-cyclopropylethyl)-1-(4-methoxyphenyl)-3-(3-nitrophenyl)urea

1-(1-cyclopropylethyl)-1-(4-methoxyphenyl)-3-(3-nitrophenyl)urea