methyl 4-{[3-chloro-2-(ethylsulfonyl)-2-methylpropanoyl]amino}benzoate

methyl 4-{[3-chloro-2-(ethylsulfonyl)-2-methylpropanoyl]amino}benzoate