1,2,4-Cyclopentanetrione, 3-isopentyl-5-isovaleryl-3-(3-methyl-2-butenyl)-

1,2,4-Cyclopentanetrione, 3-isopentyl-5-isovaleryl-3-(3-methyl-2-butenyl)-