ethyl 5-(sec-butylthio)-3-(4-chlorophenyl)-4-cyanothiophene-2-carboxylate

ethyl 5-(sec-butylthio)-3-(4-chlorophenyl)-4-cyanothiophene-2-carboxylate