N-[5-(dipropylsulfamoyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)phenyl]-3-methylbutanamide

N-[5-(dipropylsulfamoyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)phenyl]-3-methylbutanamide