{4-[(Z)-{(2E)-2-[(4-ethoxyphenyl)imino]-3-ethyl-4-oxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene}methyl]phenoxy}acetate

{4-[(Z)-{(2E)-2-[(4-ethoxyphenyl)imino]-3-ethyl-4-oxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene}methyl]phenoxy}acetate