Chloromethyl 5-chlorododecanoate

Chloromethyl 5-chlorododecanoate