5-Ethyl(dimethyl)silyloxytetradecane

5-Ethyl(dimethyl)silyloxytetradecane