4-Ethyl(dimethyl)silyloxytetradecane

4-Ethyl(dimethyl)silyloxytetradecane