4-Ethyl(dimethyl)silyloxydodecane

4-Ethyl(dimethyl)silyloxydodecane