3-Ethyl(dimethyl)silyloxydodecane

3-Ethyl(dimethyl)silyloxydodecane