3-Isopropyl-5-(phenoxymethyl)-2-oxazolidinone

3-Isopropyl-5-(phenoxymethyl)-2-oxazolidinone