5-Ethyl(dimethyl)silyloxytridecane

5-Ethyl(dimethyl)silyloxytridecane