1-Oxaspiro[2.5]octan-4-one, 2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-

1-Oxaspiro[2.5]octan-4-one, 2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-