3-Allyl-7,7-dimethyl-2-methylsulfanyl-5-oxo-4-phenyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-quinoline-3-carbonitrile

3-Allyl-7,7-dimethyl-2-methylsulfanyl-5-oxo-4-phenyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-quinoline-3-carbonitrile