2-Methyl-3-(2-propenyloxy)pyridine

2-Methyl-3-(2-propenyloxy)pyridine