2,3-Dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-1-thia-4a,10-diaza-cyclohepta[f]inden-4-one

2,3-Dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-1-thia-4a,10-diaza-cyclohepta[f]inden-4-one