5-Methyl-3-nitro-pyrazol-1-ylamine

5-Methyl-3-nitro-pyrazol-1-ylamine