2-HYDROXY-4-[(1S)-1-HYDROXY-2-METHYLAMINO-ETHYL]-1-SULFOOXY-BENZENE

2-HYDROXY-4-[(1S)-1-HYDROXY-2-METHYLAMINO-ETHYL]-1-SULFOOXY-BENZENE