5'-Methyl-4'-nitro-2'H-[1,3']bipyrazolyl

5'-Methyl-4'-nitro-2'H-[1,3']bipyrazolyl