2-Ethoxymethyl-3-methyl-4-nitro-phenol

2-Ethoxymethyl-3-methyl-4-nitro-phenol