1-Bromo-2-(1,1-diethoxyethyl)benzene

1-Bromo-2-(1,1-diethoxyethyl)benzene