1-Propanol, 3-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-

1-Propanol, 3-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-