4-(2-Aminoethyl)-2,6-dimethoxyphenol

4-(2-Aminoethyl)-2,6-dimethoxyphenol