2-(2-Aminoethyl)-5-methoxyphenol

2-(2-Aminoethyl)-5-methoxyphenol