Benzofurazan, 5,7-dibromo-4-nitro-

Benzofurazan, 5,7-dibromo-4-nitro-