Diethyl 1-(8-(5-ethoxycarbonyl-1,2,3-triazol-1-yl)-1-naphthyl)-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylate

Diethyl 1-(8-(5-ethoxycarbonyl-1,2,3-triazol-1-yl)-1-naphthyl)-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylate