ethyl 3,3,3-trifluoro-2-{[isobutoxy(methyl)phosphoryl]oxy}propanoate

ethyl 3,3,3-trifluoro-2-{[isobutoxy(methyl)phosphoryl]oxy}propanoate